Reklamační řád

Povinnosti kupujícího:
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) na e-mailovou adresu info@krasnydomov.cz
b) klasickou poštou na adresu provozovatele
c) telefonicky na číslo +420 728 426 626
d) Osobním doručením
Reklamační formulář - zde
Povinnosti prodávajícího:
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Při uplatnění reklamace je nutno předložit:
- reklamované zboží
- stručný popis závady

Reklamace uplatněná v záruční době
1. Záruční podmínky
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

2. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou (zejména se jedná o elektronické výrobky)
- neodborným zacházením
- zboží bylo poškozeno živly,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním

Rozbití zboží během přepravy

Reklamace se uplatňuje na české poště podle článku 40 (poštovní podmínky – více na www.ceskaposta.cz)

Reklamace poškození nebo úbytku obsahu
1. Reklamaci podle tohoto článku lze uplatnit v případě služby doporučená zásilka, doporučená
slepecká zásilka, cenné psaní nebo cenný balík.
2. Adresát může u kterékoliv pošty reklamovat, že poštovní zásilka byla dodána poškozená nebo
s úbytkem obsahu; pokud byla poštovní zásilka dodána jinému příjemci než adresátovi,
reklamovat může také tento příjemce. Na základě reklamace podnik zjistí, zda a v jakém
rozsahu k poškození nebo k úbytku obsahu poštovní zásilky došlo. Podnik nezkoumá
totožnost ani způsobilost fyzické osoby, která reklamaci jménem adresáta nebo jiného
příjemce uplatňuje.
3. Podnik není povinen přijmout reklamaci
a) pokud není uplatněna při dodání poštovní zásilky ani ve lhůtě dvou pracovních dnů po jejím
dodání - obyčejný balík/ do jednoho pracovního dne - obchdní balík  a profibalík
b) pokud byla reklamovaná závada patrná už při dodání,
c) pokud podnik upozornil příjemce na možnost, že došlo k poškození nebo úbytku obsahu.
4. Podnik není povinen přijmout reklamaci uplatněnou až po dodání, jestliže reklamující
nepředloží poštovní zásilku v tom stavu, v jakém byla dodána, ani tento stav hodnověrně
nedoloží jinak.
5. Je-li to zapotřebí pro posouzení odůvodněnosti reklamace nebo pro zjištění výše náhrady
škody, kterou má podnik na základě reklamace uhradit, podnik je oprávněn podmínit přijetí
reklamace tím, že reklamující ponechá poštovní zásilku po nezbytně nutnou dobu u podniku
nebo že jiným způsobem zajistí, aby podnik mohl potřebné skutečnosti posoudit a zjistit.
6. Při přijímání reklamace se pořídí písemný záznam o stavu reklamované poštovní zásilky; kopii
tohoto záznamu vydá podnik na požádání reklamujícímu.
7. Jestliže se zjistí, že k poškození nebo k úbytku obsahu poštovní zásilky došlo, podnik tuto
skutečnost písemně oznámí adresátovi; dále postupuje podle článku 43.
8. Jestliže se zjistí, že k poškození nebo k úbytku obsahu poštovní zásilky nedošlo, podnik tuto
skutečnost písemně oznámí adresátovi. Trvá-li adresát i nadále na tom, že k poškození nebo
k úbytku obsahu došlo, podnik dále postupuje podle čl. 43 odst. 6.
9. Na reklamaci poškození nebo úbytku obsahu při vrácení poštovní zásilky se ustanovení
odstavců 1 až 8 vztahují obdobně.

Certifikované obchodní podmínky dTest